Privacybeleid Goededoelenkaartje.nl

Goededoelenkaartje.nl is een website van Create2Send B.V., Keizersgracht 676, 1017 ET Amsterdam.

Wij doen er alles aan om jouw privégegevens te beschermen. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, verwerken we je persoonsgegevens.

Goededoelenkaartje.nl vindt het heel belangrijk jouw privacy te waarborgen. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij ons zijn je gegevens veilig, omdat wij strenge beveiligingsmaatregelen hanteren en ons daarbij houden aan de geldende wettelijke regels.

Wij zorgen dat de persoonlijke informatie die wij van je krijgen (per mail of via een webformulier) altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt.

Waarom heeft Goededoelenkaartje.nl een Privacy Statement?

Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we je graag. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en foto’s (biometrische gegevens) Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult, een bestelling plaatst, een gepersonaliseerde fotokaart maakt of contact met ons opneemt. Ook als je de website van Goededoelenkaartje.nl bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met Goededoelenkaartje.nl worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Goededoelenkaartje.nl van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Goededoelenkaartje.nl persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben of die de website van Goededoelenkaartje.nl bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dat ben jij als klant van Goededoelenkaartje.nl onder meer. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Goededoelenkaartje.nl.

Belangrijk: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van jouw medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om deze medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit Privacy Statement aan jouw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Goededoelenkaartje.nl omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Goededoelenkaartje.nl B.V. (incl. al haar dochterondernemingen), Keizersgracht 676, 1017 ET Amsterdam. Voor vragen over je gegevens of de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met ons via info@goededoelenkaartje.nl. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Goededoelenkaartje.nl jouw persoonsgegevens?

Goededoelenkaartje.nl mag enkel persoonsgegevens van je verwerken als wij daarvoor een juridische grondslag hebben. De juridische grondslagen die Goededoelenkaartje.nl gebruikt voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

  • jouw toestemming – om je bijvoorbeeld persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die Goededoelenkaartje.nl van je heeft;
  • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst - zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, verzending van kaarten of het bestellen van producten;
  • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen – zo bewaren we bijvoorbeeld facturen voor een periode van 7 jaar voor de Belastingdienst;
  • daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij 'gerechtvaardigd belang'. Dat betekent dat we jou als klant de meest optimale, persoonlijke service willen bieden waarbij we onze diensten continue verbeteren om je gebruiksgemak te optimaliseren. Hierbij staat jouw privacy voorop. Denk aan reviews & klanttevredenheidsonderzoek, informeren over het gebruik van onze diensten via nieuwsbrieven en e-mail, persoonlijk advies, acties, sociale media of wanneer we fraude vermoeden.

Hoe gaat Goededoelenkaartje.nl met jouw persoonsgegevens om?

Wij beloven dat we altijd zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouwpersoonsgegevens om gaan. Hiervoor heeft Goededoelenkaartje.nl een beleidsdocument opgesteld en past deze doorlopend toe. Je mag er vanuit gaan dat jouw privacy door onze gehele organisatie is gewaarborgd.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Gegevens worden hierbij door Goededoelenkaartje.nl alleen voor interne doeleinden gebruikt, behalve wanneer er een wettelijke plicht bestaat tot verstrekken van persoonsgegevens (voorbeeld: factuurinformatie voor de belastingdienst). Mocht je nog vragen hierover hebben dan kun je altijd contact opnemen met info@goededoelenkaartje.nl.

Wanneer je alsnog van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft Goededoelenkaartje.nl passende technische en organisatorische maatregelen. Hiervoor maken wij gebruik van SSL (Secure Socket Layer). Hierdoor kunnen onbevoegden niet bij de door jou ingevulde gegevens. Indien wij je gegevens wel moeten doorgeven aan derden (zoals beschreven in de voorgaande alinea), eisen wij dezelfde zorgvuldigheid van deze partijen.

De website Goededoelenkaartje.nl maakt verder gebruik van een beveiligde verbinding, eenvoudig te herkennen aan het slotje in de adresbalk.

Wij nemen aanvullende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Goededoelenkaartje.nl niet iedereen toegang heeft tot jouw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan melden wij dit bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Goededoelenkaartje.nl is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Goededoelenkaartje.nl zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom, iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Goededoelenkaartje.nl bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Mochten wij jouw gegevens hebben ontvangen naar aanleiding van de ‘’toestemming’’ die je ons hier ooit voor heeft gegeven, dan kun je deze toestemming ook altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact op met info@goededoelenkaartje.nl.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven.

Goededoelenkaartje.nl kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Goededoelenkaartje.nl haar medewerking.

Doorgeven van je gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Goededoelenkaartje.nl geeft je gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Goededoelenkaartje.nl

Veel contacten tussen jou en Goededoelenkaartje.nl verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social Media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social Media (Facebook, Twitter, Instagram) of via de eigen website contact met Goededoelenkaartje.nl. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen, maar ook van Goededoelenkaartje.nl. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Goededoelenkaartje.nl worden verwerkt. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat doen we met jouw bezoekgegevens?

Op de website van Goededoelenkaartje.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie optimaliseren we onze website voor het continu verbeteren van jouw gebruikerservaring. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te plaatsen. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Goededoelenkaartje.nl klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en fraudebestrijding.

Wat doen we met cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden geplaatst en worden door websites gebruikt om de website pagina’s goed te laten zien of te laten functioneren. We gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te verbeteren. Zo zorgen onze cookies onder andere ervoor dat:

  • je ingelogd blijft;
  • je bestelling tijdens het bestelproces blijft onthouden;
  • de site sneller laadt door jouw specifieke instellingen te onthouden;
  • wij jou producten kunnen tonen die voor jou relevant zijn.

Goededoelenkaartje.nl gebruikt analyse en functionele cookies op haar website. Daarnaast kunnen er tijdens een bezoek op onze website ook cookies geplaatst worden door derde partijen. Op de website gebruiken wij Google Analytics-functies. Dit doen wij onder andere voor Remarketing. Daarnaast gebruiken wij en andere partijen, waaronder Google, first-party cookies (zoals de Google Analytics-Cookie).

Via instellingen in je browser kun je aangeven welke cookies wij mogen gebruiken op onze website.

Functionele cookies zijn nodig om de werking van de website te garanderen.

Analytische cookies helpen het gebruik van de website te begrijpen en de gebruikservaring te verbeteren.

Tracking cookies helpen het surfgedrag op onze website en andere bezochte pagina’s bij te houden en hierin onze website te optimaliseren.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer Goededoelenkaartje.nl persoonsgegevens van je verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten worden hieronder toegelicht.

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van je verwerken

Goededoelenkaartje.nl verstrekt voor het verwerken van jouw gegevens informatie aan jou betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van je gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in jouw gegevens

Ben je klant van Goededoelenkaartje.nl en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van je ‘Recht van inzage’. We verzoeken je dan wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als je gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevensverwijdering

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we wettelijk verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van je te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door Goededoelenkaartje.nl onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Goededoelenkaartje.nl kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wil dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken om je persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer je zelf jouw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan je zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek.

Wij vragen jou in dit geval je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag

Als je niet wil dat Goededoelenkaartje.nl jouw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Over dit privacy statement

Goededoelenkaartje.nl kan dit Privacy Statement aanpassen. Deze is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018. De meest recente versie vind je altijd op Goededoelenkaartje.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

info@goededoelenkaartje.nl
T. 020-7370056
Create2Send B.V.
Keizersgracht 676
1017 ET Amsterdam

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Top